Contact Us

شرکت جپتک در ایران با ثبت نمایندگی خود قادر به خدماترسانی اعم از پروژه های دانش بنیان یا ساختن محصولات و غیره بین دو کشور ایران و ژاپن را باهزینه های پا ئین رو اراء دهد .

در صورت هرگونه سفارش با دفتر ما -تهران به سر پرستی آقای محسنی فر تماس حاصل فرمایید .

با تشکر فراوان

گروه جپتک ایران

Our Address :

https://goo.gl/maps/YGUubaCimbD2